Algemene voorwaarden

Algemene Verhuurvoorwaarden

Lemon Suite – Residentie Duynenhuys 01.07 Franslaan 43 Nieuwpoort-Bad

Saffran Suite – Residentie Zonneschijn 04.04 Franslaan 55 Nieuwpoort Bad

Art.1: Afsluiten van het contract en betalingsvoorwaarden.

De overeenkomst wordt afgesloten tussen huurder en eigenaar en wordt van kracht van zodra de afgesproken huurprijs betaald is. De bedragen worden in de mail vastgelegd. Tevens wordt er een waarborg aangerekend van 75€ . Na de verhuring zal eventuele vergoeding voor schades aan het pand of diens inhoud, hiervan afgetrokken worden en zal het saldo aan huurder teruggestort worden. Wordt het bedrag niet betaald binnen de 5 (vijf) kalenderdagen volgend op de onderschrijving, dan kan de eigenaar, zonder enige kennisgeving of schadevergoeding, opnieuw beschikken over het voorwerp van de huurovereenkomst, en deze weer te huur aanbieden.

Art.2: Kosten.

De kosten (zoals elektriciteit, water, verwarming, WIFI enz.) zijn forfaitair vastgelegd alsook de schoonmaakkosten. Dit bedrag van 30€ wordt bij de huurprijs bijgeteld.
Schoonmaak: de studio en aanhorigheden (kelder) moeten netjes nagalaten worden. Hiermee bedoelen we o.a. dat de vaat moet gedaan zijn (vaatwasser leeg), de vuilbakken leeggemaakt, hoofdkussens en donsdekens opgeborgen, zetelbed dicht, enz. Een eindschoonmaak dient niet te gebeuren door de huurder.

Art.3: Teruggave van het gehuurde goed – klachten.

Het gehuurde goed wordt, overeenkomstig het contract, volledig schoon aan de huurder ter beschikking gesteld. Mocht er schade vastgesteld worden bij de terbeschikkingstelling van het gehuurde goed of als de inventaris niet volledig is, Dan is de huurder verplicht, de eigenaar onmiddellijk te waarschuwen. Zo niet wordt het gehuurde goed geacht in perfecte staat te zijn overhandigd. Neemt de huurder te laat zijn intrek in het gehuurde goed, of helemaal niet, Dan is de huurprijs toch verschuldigd.

Art.4: Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik.

De huurder dient zorg te dragen voor het gehuurde goed. Hij dient het huishoudelijk reglement van de residentie “Duynenhuys” of “Zonneschijn” en de bepalingen inzake lawaai na te leven. De eigenaar moet onmiddellijk ingelicht worden over schade of andere problemen. Het gehuurde goed mag alleen betrokken worden door het maximum aantal personen – VIER – zoals vermeld in het huurcontract. Onderverhuring is niet toegelaten. De huurder moet erop toezien, dat de medehuurders zich aan onderhavige contractuele bepalingen houden. Houdt de huurder of een medehuurder zich duidelijk niet aan de bepalingen inzake zorg voor het gehuurde goed, dan zal hij hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. In extreme gevallen kan de eigenaar het contract opzeggen, met onmiddellijke ingang en zonder schadeloosstelling.

Art.5: Teruggave van het gehuurde goed.

Op het einde van het huurcontract moet het gehuurde goed ordelijk en overeenkomstig de inventaris opgemaakt bij aankomst teruggegeven worden. De huurder is gehouden, eventuele schade en op de inventaris ontbrekende voorwerpen te vergoeden. De aankomst- en vertrektijden worden onderling afgesproken evenals het overhandigen van de sleutels

page1image38324480 page1image38328896 page1image38329088page1image38330240 page1image38330816

Art. 6: Annulering.

De huurder mag op elk ogenblik het contract opzeggen, mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding die als volgt bepaald wordt:
Tot 60 dagen voor de aankomst: 30 % van de huurprijs
Tussen 60 dagen en 30 dagen voor de aankomst: 50 % van de huurprijs

Tussen 30 dagen en 14 dagen voor de aankomst: 80 % van de huurprijs
Binnen de 15 dagen voor de aankomst: 100 % van de huurprijs
De huurder heeft het recht, een andere huurder ter vervanging voor te stellen. Deze moet door de eigenaar aanvaard worden en solvabel geacht worden. Hij neemt het contract met dezelfde voorwaarden over. De huurder en diens plaatsvervanger zijn solidair verantwoordelijk voor de betaling van de huur. De annuleringskosten worden berekend op basis van de ontvangst van de kennisgeving van annulering door de eigenaar (komt de kennisgeving aan op een zaterdag, zondag of feestdag, dan wordt de eerstvolgende werkdag in aanmerking genomen) Bij onderbreking voor de voorziene datum blijft het volledige bedrag van de huur verschuldigd.

Art.7: Aansprakelijkheid.

De eigenaar neemt de reservering en de behoorlijke uitvoering van het contract op zich. Bij andere schade dan schade aan personen beperkt de aansprakelijkheid zich tot driemaal het bedrag van de huur, op voorwaarde dat men een grove nalatigheid of een opzettelijke daad kan aantonen. De aansprakelijkheid vervalt ingeval van tekortkomingen door de huurder of een medehuurder, van elke onvoorzienbare of onvermijdelijke tekortkoming door derden, overmacht of een gebeurtenis die de eigenaar, de sleutelverantwoordelijke, de tussenpersoon of elke andere persoon die door de eigenaar betrokken wordt, niet konden voorzien of vermijden, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade en/of verlies die hij of de medehuurders veroorzaakt hebben, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelingen of nalatigheden van hen of van derden, die zich door hun toedoen op het domein bevonden. Aangezien het vermoeden van aansprakelijkheid bestaat, moet de huurder zich verzekeren voor huurdersaansprakelijkheid. De eigenaar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor: Diefstal, verlies of schade aan goederen van de huurder, tijdens of ten gevolge van diens verblijf. Gebreken aan of buiten werking stellen van technische nutsvoorzieningen of het uitvallen of sluiten van voorzieningen door derden.

Art.8: Huisdieren.

Een klein hondje is toegelaten maar dient steeds bij het afsluiten van de huurovereenkomst vermeld te worden aan de verhuurder.

Art.9: Algemeenheden:

Tafellinnen, lakens en handdoeken zijn niet voorzien. Elk bed is voorzien van donsdekens. Het gebruik van bedlinnen is verplicht. Het is niet toegestaan om in de studio te roken. Terrasmeubelen (tafel en stoelen) zijn voorzien.

Art.10: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing. De enige bevoegde rechtbank is die van de plaats van het gehuurde goed. Dit huurcontract gaat pas in, van zodra het voorschot betaald is en huurcontract door beide partijen ondertekend en in tweevoud opgemaakt.

De eigenaars :

Dhr en Mevr De Meyer-Lavendomme Lookhaag 31
9470 Denderleeuw 0476/55.10.45

info@vakantiesuites-nieuwpoort.be